ตั้งค่าเริ่มต้น โปรแกรม Express

หลังจากที่ลงโปรแกรมแล้ว 


จะต้องตั้งค่าต่างๆ ให้ตรงกับลักษณะกิจการ โดยเริ่มจาก


1. เปิดบริษัทใหม่ (เริ่มระบบ->กำหนดบริษัทใหม่) หากเป็นการทำเริ่มแรก ให้คัดลอกจากบริษัทที่มีอยู่ในเครื่องมาใช้ก่อน


2. เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ เพื่อล้างข้อมูลต่างๆ หากต้องการลบรายการใดให้ ติ๊กถูกเพื่อลบสิ่งที่ต้องการ


      *** ไม่ควรลบผังบัญชี และ ธนาคาร ***


3. กำหนดรอบบัญชี (เริ่มระบบ->กำหนดรอบบัญชี) โดยใส่วันที่เริ่มรอบบัญชีของบริษัท


    *** กำหนดได้ 24 งวด หากยังไม่ประมวลผลในรอบที่ 24 จะต้องเปลี่ยนวันที่ ในรอบที่ 24 นี้ตามวันที่ต้องการใช้ล่วงหน้า ****


    *** หากประมวลผลแล้ว ห้ามเปลี่ยนวันเริ่มรอบบัญชีเด็ดขาด ****


4. ใส่รายละเอียดกิจการ ที่ เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -รายละเอียดกิจการ


5. ใส่รายละเอียดทั่วไปของกิจการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -รายละเอียดทั่วไป


6. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบสินค้าคงเหลือ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินค้าคงเหลือ


     6.1 ตอบการตั้งค่าต่างๆ ของสินค้า ให้ตรงกับลักษณะกิจการ หรือ คววมต้องการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินค้าคงเหลือ- รายละเอียดทั่วไป


     6.2 กำหนดกลุ่มบัญชีสินค้า ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายกลุ่มตามลักษณะกิจการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -


ระบบสินค้าคงเหลือ- กลุ่มบัญชีสินค้า


 


7. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบขายและลูกหนี้ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบขายและลูกหนี้


     7.1 ตอบการตั้งค่าต่างๆ ของระบบขายและลูกหนี้ ให้ตรงกับลักษณะกิจการ หรือ คววมต้องการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบขายและลูกหนี้- รายละเอียดทั่วไป


     7.2 กำหนดรายละเอียดการรับชำระ ว่ามีการชำระเป็นอะไรบ้าง เช่น เช็ค เงินสด หรือ โอนจากธนาคาร  ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบขายและลูกหนี้ - รายละเอียดการรับชำระ8. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบซื้อและเจ้าหนี้ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบซื้อและเจ้าหนี้หนี้


     8.1 ตอบการตั้งค่าต่างๆ ของระบบซื้อและเจ้าหนี้ ให้ตรงกับลักษณะกิจการ หรือ คววมต้องการ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบซื้อและเจ้าหนี้- รายละเอียดทั่วไป


     .2 กำหนดรายละเอียดการจ่ายชำระ ว่ามีการชำระเป็นอะไรบ้าง เช่น เช็ค เงินสด หรือ โอนจากธนาคาร  ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบซื้อและเจ้าหนี้ - รายละเอียดการจ่ายชำระ9. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบธนาคาร ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบการเงินและเงินฝากธนาคาร


10. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบบัญชี ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบบัญชี


11. กำหนดค่าเริ่มต้นในระบบสินทรัพย์ ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินทรัพย์


     11.1 เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินทรัพย์- รายละเอียดทั่วไป 


กำหนดรูปแบบของรหัสทรัพย์สิน ,คิดค่าเสื่อมรายเดือนหรือรายปี ,คิดค่าเสื่อมทันทีหรือไม่


     .11.2 ที่เริ่มระบบ- กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ  -ระบบสินทรัพย์ - กลุ่มบัญชีทรัพย์สิน


โดยกำหนดกลุ่มบัญชี ใตรงตรงกับ ผังบัญชีที่บัญชีทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม