อธิบายการเชื่อมต่อหรือการผูกบัญชีกับการซื้อ

เมื่อบันทึกซื้อเชื่อ ระบบบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ


เมื่อบันทึกซื้อเชื่อ ระบบบัญชี Express จะเชื่อมต่อไปยังผังบัญชีต่างๆ โดยมี 3 จุดหลักดังต่อไปนี้


 


1. จากรายละเอียดผู้จำหน่าย ตรงช่องเลขที่บัญชี ใช้บัญชีเจ้าหนี้การค้า (กรณีต้องการให้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอย่างอื่น ให้ใส่ผังบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนั้นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าน้ำประปาค้างจ่าย ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย เป็นต้น )


ทั้งนี้แนะนำให้ ประเภทผู้จำหน่ายให้ตรงกับผังบัญชี2. การบันทึกในเมนู ซื้อสด ซื้อเชื่อ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น มีการเชื่อมต่อบัญชี ดังนี้


สำหรับสินค้า ระบบจะนำการเชื่อมต่อบัญชีจากกลุ่มสินค้าของสินค้านั้นๆ มาใส่กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหรือบัญชีอื่นที่ไม่มีสต๊อค จะมาจากรายละเอียดค่าใช้จ่าย ที่ผูกบัญชีที่สัมพันธ์กันไว้ 


3. ภาษีซื้อ มาจากการเชื่อมต่อฝังบัญชีใน เริ่มระบบ->กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี->กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวันสรุป เมือบันทึกในเมนูซื้อเชื่อ จะลงรายวันตามนี้