คูปองส่วนลด 10,000.-

บจก.เอ็กซ์เพรสฯ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน SMEs
โดยมีส่วนลดในการซื้อ #โปรแกรมExpress 10,000.-บาท
โทรสอบถาม 08-6488-4202 ,08-6722-4026 หรือ
แนะนำให้ไปดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้
1. ให้ลูกค้าไปสมัครสมาชิก depa member แบบนิติบุคคลก่อน
(รายได้นิติบุคคลไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี) ได้ที่ https://member.depa.or.th/
2. กรอกข้อมูลใบขอรับการสนับสนุน miniTransformation Voucher
*หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว* จึงจะสามารถทำการสั่งซื้อโปรแกรมExpress ได้
กรอกข้อมูลได้ที่ https://voucher.thaiprogrammer.org/
3. เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถนำใบเสร็จพร้อมหลักฐานต่างๆไปดำเนินการกับทาง depa
เพื่อขอรับเงินคืนได้
ดูวิธีการได้จาก https://voucher.thaiprogrammer.org/
หัวข้อ: ขั้นตอนลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน ขั้นที่ 6 อนุมัติค่าสนับสนุน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1DXv9A68z01iCQ4CSRT2wy7nc4vNFcBvV/view?usp=drive_we